Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!sinif

Okul hayatlarý ile birlikte birçok ders gören çocuklar, Ýngilizce eðitimine ailelerinin de desteði ve motivasyonu ile aðýrlýk verebilmektedir. Ýngilizce eðitiminin erken yaþlarda baþlamasý adýna evde, parkta, herhangi bir yerde çok temel Ýngilizce kelimelerin kullanýlmasý ile çocuklara Ýngilizce aþinalýðý verilirken ayný zaman da Ýngilizce sevdirilebilmektedir. Basit kelimeler ile çocuklarýn kulaklarý Ýngilizceye aþina hale getirilebilir. Ayrýca internet üzerinden çocuklara Ýngilizce içerikli oyunlar oynatýlabilir.

4. sınıf ingilizce testleri

ile zenginleþtirilmiþ sistem, Amerikalý eðitmenler ile bire bir canlý konuþturan

4. sınıf

ingilizce ile çocuklar hem unutmayacaklarý bir ingilizce öðreniyor, hem de teknolojinin kolaylýklarý ile zamanlarýný deðerlendiriyor. Veliler ise kolay bir þekilde sistem üzerinde çocuklarýnýn baþarýsýný adým adým inceleyebiliyor

4. sınıf testleri

ile seviyelerini belirleyebiliyor. Günümüzde en popüler dil eðitim metodu olan internetten ingilizce yöntemi hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak için

www.4sinifingilizce.com

adresini inceleyebilirsiniz. Amerikalý eðitmenler ile canlý konuþarak özel ders sunulan sistemde, interaktif uygulamalar, birçok eðitici araç bulunmaktadýr.


sinif